Aidhmeanna na Scoile

logo2015sml

Is iad na haidhmeanna atá againn i nGaelscoil Mhic Easmainn ná:
Sár-oideachas trí mheán na Gaeilge a chur ar fáil do pháistí na scoile ionas go sroichridh gach dalta buaic a c(h)umais féin i dtimpeallacht thaithneamhach.

To provide an excellent education through the medium of Irish for all the pupils of the school, so that each pupil will realise his/her full potential in a pleasant environment.

Grá don teanga agus don chultúr Gaelach a mhúscailt sna daltaí.

To foster a love for our native language, culture and traditions.

Tionchar na Gaelscoile seo a bheith le brath sa phobal máguaird, sa tslí go gcothófar dea-thoil an phobail don Ghaeilge. 

That Gaelscoil Mhic Easmainn will have a positive impact on the local community, thereby promoting goodwill towards the Irish language.

Féachaint chuige go mbraitheann na páistí sona agus slán agus compórdach san atmasféar sóisialta atá sa scoil.  

To enable the pupils to be happy, secure and well adjusted.

Na cumais éagsúla atá ag an bhfoireann a aithint agus an fhoireann a chumasú chun tabhairt faoi fhorbairt phroifisiúnta chuí. 

To recognise staff strengths and empower members of staff to develop those strengths.

Aitheantas a thabhairt do ról na dtuismitheoirí agus na bpáirtnéirí eile agus meas a léiriú ar an ionchur a bhíonn acu i saol na scoile.

To recognise the role of parents and other partners and to value their contributions.

Aire mhaith a thabhairt do thimpeallacht na scoile.

To continue to enhance the physical environment of the school.

Meas ar gach éinne agus lamháltas do gach éinne a chothú mar luachanna ag pobal uile na scoile.

To promote values and respect the tolerance for all.