Sceideal

 

logo2015sml
Is í an aidhm ata ag Scoil Chaitliceach (a bhunaítear i bpáirt leis an Aire) ná forbairt chomhchuí iomlán ar gach gné de phearsa an dalta a chinntiú: intleachtúil, fisiciúil, cultúrtha, morálta agus sprioradálta, lena n-áirítear gaol agus caidreamh le Dia agus le daoine eile. Múnlaíonn agus forbraíonn an scoil fealsúnacht bheatha atá bunaithe ar chreideamh i nDia agus i mbeatha, bás agus aiséirí Íosa Críost.  Cuirtear oideachas reiligiúnda ar fáil do na daltaí de réir theagasc, nósanna agus traidisiún na hEaglaise Caitlicí agus oiltear na páistí sa Chreideamh Caitliceach.
A Roman Catholic School (which is established in connection with the Minister) aims at promoting the full and harmonious development of all aspect of the person of the pupil: intellectual, physical, cultural, moral and spiritual, including a living relationship with God and with other people.
The school models and promotes a philosophy of life inspired by belief in God and in the life, death and resurrection of Jesus Christ.
The Catholic School provides Religious education for pupils in accordance with the doctrines, practices and tradition of the Roman Catholic Church and promotes the formation of the pupils in the Catholic Faith.